Tietosuojaseloste

(For English version, scroll down)

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laatimispäivä: 21.3.2022

Rekisterinpitäjä

Data Protection Officer
Nammo Vihtavuori Oy
Ruutitehtaantie 80
41330 Vihtavuori, Finland

sähköposti: dpo.vihtavuori(a)nammo.com

Rekisterin nimi

Nammo Vihtavuori Oy:n / Vihtavuori Powders 100-vuotisjuhlien järjestelyt

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käytetään Nammo Vihtavuori Oy:n / Vihtavuori Powders 100-vuotisjuhlien järjestämistä varten. Osallistujien nimet voivat näkyä tapahtumien aikana välttämättömissä asioissa muille osallistujille. Nimitiedot luovutetaan osallistujaluettelona tapahtuman tiedotusta, ruokailuja tai muita tapahtuman järjestämiseen liittyviä asioita varten niitä hoitaville tahoille. Tietoja ei luovuteta EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityihin liittyvät ilmoittautumistiedot tapahtumaan sisältävät mm. seuraavat tiedot:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Mahdolliset ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot
  • Mahdolliset muut huomioitavat asiat

Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujan ilmoittamat tiedot sähköisellä lomakkeella tai muilla tavoin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina ja rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisterin käyttöoikeus on vain Nammo-konsernin -, tapahtuman viestintäkumppanin CoComms Oy:n -, sekä tapahtumajärjestäjä Factor Nova Oy:n palveluksessa olevilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi sekä tapahtumaan liittyvien jatkotoimien, kuten laskutuksen ja palautteen keräämisen mahdollistamiseksi.

Tapahtumaan liittyvien tehtävien suorittamisen jälkeen kaikki tapahtumaan liittyvät sähköiset ja paperiset henkilötietoja sisältävät dokumentit tuhotaan lukuun ottamatta valokuvia ja niihin liittyviä tietoja.

 

Vihtavuori 100 year celebration Guest Register Privacy Policy

This is a Register Privacy Policy in accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Date of issue: 21.3.2022

Registrar

Data Protection Officer
Nammo Vihtavuori Oy
Ruutitehtaantie 80
41330 Vihtavuori, Finland

email: dpo.vihtavuori (a) nammo.com

Name of the register

Arrangements for Nammo Vihtavuori Oy’s / Vihtavuori Powders 100th anniversary celebrations events

Processing of personal data

The personal data in this register is used to organize the 100th anniversary celebrations of Nammo Vihtavuori Oy / Vihtavuori Powders. The names of the guests may appear to other participants in necessary matters during the events. The information will be provided as a list of participants for the means of communication, catering arrangements or other needs related to the organization of the event. Data will not be disclosed outside the EU and EEA nor will it be disclosed for marketing purposes.

Information content of the register

The registration information related to the guests for the event includes e.g. following information:

  • The person’s first and last name
  • Email address
  • Possible food allergies and special diets
  • Possible other issues to consider

Sources of information

Information provided by the participant in an electronic form or otherwise.

Registry security principles

The data is kept technically secure and the register is handled with care. Access to the register is restricted to designated persons employed by the Nammo Group, the event’s communication partner CoComms Oy, and the event organizer Factor Nova Oy, who need the information in the course of their duties.

The persons maintaining the register have a duty of confidentiality.

Right of inspection and right to request correction of information

Every person in the register has the right to check the information stored in the register and to request the correction of any incorrect information or the completion of incomplete information. If a person wishes to check or request the rectification of data stored about him or her, the request must be sent in writing to the data controller. If necessary, the controller may ask the applicant to prove his or her identity. The controller will respond to the customer within the time limit set by the EU Data Protection Regulation, generally within one month. The data subject has the right to lodge a complaint against the processing of personal data with the supervisory authority.

Data retention period

Personal data will be kept for as long as is necessary to enable the data subject to register to the related event, as well as to enable the follow-up of the event, such as billing and the collection of feedback.

After completing the tasks related to the event, all electronic and paper documents containing personal data related to the event will be destroyed, except for the photographs and related data.